Xianqiao - He Lei  

Xiangu hole - He Lei  

Yandang - Dalongqiu (Miao Yunfei)  

Swallowtail waterfall - Ye Jintao photo  

Yandang Shan Hezhang Feng - Ye Jintao photo  

Sheep Kok Cave Scenes - Ye Jintao photo  

Welcome Monk - Xie Jun  

Lamei - Shi Hengfu photo  

Heart is the spirit - Ye Jin  

Yanshan fog - million offer wave photography